СТАТУТ ШСЦС

Крагујевац, 15. јануар 2017. године На основу чл. 44. ст. 3, чл. 55. ст. 3. тач. 1) и чл. 98. ст. 3. Закона о спорту (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) и чл. 32. Статута Шаховског савеза Централне Србије, Скупштина Шаховског савеза Централне Србије, на седници одржаној 15. јануара 2017. године у Крагујевцу, усвојила је:

СТАТУТ ШАХОВСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Шаховски савез Централне Србије је самосталан, добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни грански спортски савез за подручје Централне Србије у области шаха као гране спорта.

Шаховски савез Централне Србије (у даљем тексту: Савез) јесте највиши облик удруживања на територији Централне Србије у шаху као грани спорта.

Термини којима су у овом статуту означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе.

1. Назив и седиште Савеза

Члан 2.

Назив Савеза је: ШАХОВСКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ. Скраћени назив Савеза је: ШСЦС.

Назив Савеза у међународној комуникацији је: Chess Federation of Central Serbia.

Седиште Савеза је у Београду.

2. Подручјеактивности

Члан 3.

Савез обавља активности на остваривању статутарних циљева на целој територији Централне Србије.

3. Правнистатус

Члан 4.

Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

4. Печат, заштитни знак и застава Члан 5.

Савез има печат округлог облика, пречника 35мм са натписом по ободу: Шаховски савез ЦентралнеСрбије, Београд.

2 Савез има штамбиљ на коме је исписан назив и седиште Савеза и остављено место за број и датум.

Знак Савеза је половина шаховске табле, пресечена по белопољној дијагонали, са грбом Републике Србије и натписом Шаховски савез Србије.

5. Чланство у другим удружењима и савезима Члан 6.

Савез је члан Шаховског савеза Србије и Спортског савеза Србије. Савез може да се учлани у одговарајуће међународне спортске савезе од значаја за остваривање циљева Савеза.

6. Заступање ипредстављање

Члан 7.

Савез представљају и заступају Председник Савеза и Потпредседник Савеза, у границама својих овлашћења утврђених законом и овим Статутом.

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању Савеза, у границама датих овлашћења.

7. Забрана дискриминације

Члан 8.

Забрањена је, у складу са законом, свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући и говор мржње, по било ком основу, шахиста, шаховских спортских стручњака, шаховских спортских организација, спортских савеза и других лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству.

Одредбе уговора између шахисте, односно шаховског спортског стручњака и организације у области шаха које представљају дискриминацију шахисте, односно спортског стручњака – ништаве су, а одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза које представљају дискриминацију учесника у шаху – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништава су.

У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

Савез и све организације у области шаха које су у ингеренцији Савеза и лица која обављају стручно-васпитни рад са децом у тим организацијама, као и сви чланови и запослени у организацијама у области шаха, нарочито ће промовисати равноправност међу децом и активно се супротстављати свим врстама злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља.

Савез и све организације у области шаха које су у ингеренцији Савеза нарочито ће предузимати активности на повећању учешћа деце, младих, жена и особа са инвалидитетом у шаховским спортским активностима, омасовљавању женских шаховских спортских организација и давању равноправног значаја женама и особама са инвалидитетом у шаху.

3 II

ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА

1. Циљеви Члан 9.

Циљ Савеза је да:

– својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији шаха у Централној Србији и повећању бављења шахом у свим сегментима становништва Србије;

– промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење шахом;

– обавља послове којима се обезбеђују услове за праћење, развој и унапређење врхунских спортских резултата у шаху;

– обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и овим Статутом.

2. Садржај активности Члан 10.

Савез своје циљеве остварује кроз:

1) стварање услова за развој како масовног тако и врхунског шаха у Централној Србији и планирање развоја и унапређење свих видова шаха у свим узрасним категоријама оба пола ;

2) уређење система шаховских такмичења и организовање и спровођење шаховских спортских манифестација и такмичења, на својој територији;

3) доношење спортских правила;

4) подршку изградњи и одржавању спортских објеката;

5) перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у спорту и издавање дозвола за рад спортским стручњацима у оквиру својих надлежности;

6) пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;

7) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу шаха у Србији;

8) усклађивање активности чланова Савеза;

9) заступање заједничких интереса својих чланова пред државним органима, органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе;

10) издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација од значаја за развој шаха у Србији и унапређење стручног рада у шаху;

11) остваривање међународне спортске сарадње;

12) популаризацију шаха у медијима, образовним институцијама и другим организацијама;

13) предузимање мера за спречавање негативних појава у шаху;

14) бригу о заштити здравља спортиста;

15) подстицање бављења шахом у свим сегментима становништва;

4 16) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђивању правила понашања у њиховим међусобним односима;

17) пружање помоћи својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом, увођења нових метода рада и пословања, прибављања пословних информација и сл.;

18) праћење да ли је рад чланова Савеза у складу са законом, Статутом и општим актима Савеза и њиховим статутом и општим актима и помагање члановима у отклањању недостатака у раду и решавању спорова који угрожавају остваривање функција и циљева чланова Савеза;

19) предузимање активности на омасовљавању женских шаховских спортских организација и давању равноправног значаја женама и особама са инвалидитетом у шаху;

20) доношење програма развоја шаха;

21) предлагање и реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији, у складу са законом о спорту;

22) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Савеза и остваривању положаја утврђеног Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији.

Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим општим актима (спортским правилима) које доносе надлежни органи Савеза у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

Савез може ради остваривања активности из става 1. овог члана основати привредна друштва, установе или други законом утврђен облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним и физичким лицима.

Савез предузима сталне активности на развоју свих спортских дисциплина које припадају шаху као грани спорта, као и мере на обједињавању свих организација и лица из шаха, укључујући и усвајање одговарајућих статутарних одредби.

Савез доноси Програм развоја шаха у Централној Србији за најмање четири године.

3. Стручни рад

Члан 11.

Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза могу да обављају искључиво спортски стручњаци, односно лица која имају одговарајуће спортско звање и која поседују одговарајућу дозволу за рад предвиђену спорским правилима Савеза или правилима ФИДЕ, у складу са Законом о спорту.

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са Законом о спорту и општим актима Савеза.

5 Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у Савезу и код чланова Савеза.

Управни одбор Савез утврђују план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту ангажованих у Савезу и обезбеђују услове за остваривање тог плана.

Савез ангажује спортске стручњаке закључењем уговора о раду или закључењем уговора о стручном ангажовању, у складу са законом.

Организације у области шаха утврђују план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту и обезбеђују услове за остваривање тог плана, у складу са спортским правилима Савеза.

4. Обављање спортских активности и спортских делатности Члан 12.

Савез и сви чланови Савеза (непосредни и посредни), у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитнообразовног и стручног рада у спорту; подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.

Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима Савеза и својим општим актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија.

Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

Чланови Савеза успостављају односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са Законом о спорту и спортским правилима Савеза.

5. Спортисти

Члан 13.

Спортиста може да се бави шахом као спортском активношћу аматерски или професионално.

Професионални спортиста је лице које се бави шахом као јединим или основним занимањем.

Шаховски клуб и шахиста закључују уговор којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности, у складу са Законом о спорту.

У случају закључења уговора и утврђивања ништавости, поништења, споразумног раскида уговора или раскида уговора између шаховског клуба и шахисте због неиспуњења уговорних обавеза, шаховски клуб је дужна да

6 о томе без одлагања обавести Савез, уз прилагање одговарајуће документације (уговора, пресуде, споразума и др.).

Шаховски клубови и шахисти дужни су да се придржавају права и обавеза утврђених законом, уговором и спортским правилима Савеза.

Шаховски клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада.

Савез општим актом утврђује услове и начин преласка шахиста из једног шаховског клуба у други.

У такмичењима у ингеренцији Савеза могу да учествују само спортисти којима је утврђена здравствена способност у складу са Законом о спорту.

Перспективни шахиста јесте малолетни шахиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију перспективних спортиста.

Савез утврђују посебне програме бриге о перспективним шахистима, укључујући и обезбеђење стипендија за спортско усавршавање.

Талентовани шахиста јесте пунолетни шахиста који је на основу остварених спортских резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију талентованих спортиста.

Врхунски шахиста јесте шахиста који је на основу остварених врхунских спортских резултата на спортским такмичењима рангиран, у складу са Националном категоризацијом спортиста, у категорију врхунских спортиста.

Скупштина Савеза може утврдити обавезу за шаховске спортске организације из надлежности савеза да осигурање шахиста и спортских стручњака из члана 21. ст. 1. и 2. Закона о спорту врше преко Савеза, уз сношење трошкова полисе осигурања.

6. Спортска правила

Члан 14.

Савез утврђује спортска правила у области шаха као гране спорта, а у складу са спортским правилима ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, ФИДЕ и ЕЦУ.

Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се:

1) систем, пропозиције, правила и календар шаховских такмичења, укључујући и одређивање аматерских и професионалних спортских такмичења и лига;

2) правила за организовање шаховских спортских такмичења;

3) услови и критеријуми за учешће на шаховским такмичењима и поступак утврђивања њихове испуњености, укључујући и услове за наступ страних спортиста и спортиста који наступају за стране репрезентације;

4) услови и критеријуми за учешће на националном лигашком шаховском такмичењу, односно професионалном шаховском

7 5)

6)

7)

такмичењу и поступак утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону); начин и поступак регистровања уговора између спортисте, односно спортског стручњака и шаховске спортске организације и опште (минималне) услове за закључење уговора између спортисте, односно спортског стручњака и спортске организације; услови и начин регистровања спортиста и спортских стручњака за шаховску спортску организацију, укључујући и регистровање страних спортиста и спортских стручњака; мере за спречавање негативних појава у шаху (допинг, насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам, нелегално клађење и др.);

8) медицинска заштита спортиста;

9) дисциплински поступак и дисциплинске казне;

10) услови за вршење посредовања у преласцима спортиста и спортских стручњака из једне у другу шаховску спортску организацију;

11) обављање стручног рада у шаховским спортским организацијама;

12) друга питања утврђена законом и спортским правилима ФИДЕ.

7. Шаховска такмичења

Члан 15.

Савез води систем такмичења у шаху у Централној Србији, утврђује одговарајућа спортска правила и организатор је или покровитељ шаховских спортских такмичења на територији Централне Србије.

Територијални савези – окрузи организују и воде територијална шаховска такмичења (турнире и лиге), у складу са Законом о спорту, спортским правилима Савеза и пропозицијама такмичења која доносе уз сагласност Управног одбора Савеза.

У случају да се територијална шаховска такмичења из става 3. овог члана организују и воде супротно одредбама Закона о спорту, спортским правилима Савеза или пропозицијама такмичења, Управни одбор Савеза оставља надлежном територијалном савезу рок од 15 дана да отклони уочене недостатке а ако се они не отклоне у остављеном року Управни одбор Савеза предузима све потребне мере за успостављање регуларности такмичења, укључујући и преузимање непосредне организације такмичења.

Шаховско такмичење може да се организује ако организатор има обезбеђен одговарајући објекат, односно простор, опрему, стручне и друге раднике и ако испуњава друге услове у складу са законом и спортским правилима Савеза.

Шахисти, шаховски клубови, спортске екипе, шаховски тренери, шаховске судије, спортски делегати, односно друга стручна и службена лица могу да учествују на шаховском такмичењу ако испуњавају услове

8 утврђене Законом о спорту и спортским правилима Савеза, и током учешћа морају поштовати обавезе утврђене законом и спортским правилима Савеза.

Клубови, спортисти и друга лица са територијeЦентралне Србије који нису чланови Савеза не могу учествовати на такмичењима у организацији или под покровитељством, односно ингеренцији Савеза.

Управни одбор Савеза изузетно може прогласи одређено шаховско спортско такмичење за отворено (нема ограничења у наступу везаних за члански статус) када постоји за то посебан интерес Савеза.

Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбедно одржавање, и при организовању предузме мере прописане законом и спортским правилима Савеза.

На такмичењима у ингеренцији Савеза могу да учествују само лица која испуњавају услове у складу са законом и правилима Савеза.

Надлежни органи и радна тела Савеза дужни су да покрену дисциплински поступак и примени дисциплинске мере утврђене спортским правилима Савеза против чланова Савеза (непосредних и посредних) који, као организатори, не предузму мере из члана 157. став 1. Закона о спорту.

Организатор шаховског такмичења, односно службено лице Савеза дужно је да, у складу са законом, не дозволи почетак такмичења, односно да га прекине трајно или привремено или да наложи одржавање такмичења без присуства гледалаца, у потпуности или делимично, ако нису испуњени услови из члана 157. став 1. тач. 1), 2), 3) и 6) Закона о спорту.

Савез има запослено или ангажовано лице са одговарајућим спортским звањем које координира обављање послова који се односе на безбедност учесника шаховских такмичења чији је организатор.

III

ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ

Члан 16.

Савез има непосредне, придружене и посредне чланове.

Непосредни чланови су окружни шаховски савези и то :

Придружени чланови Савеза су: стручна удружења из области шаха која испуњавају услове Закона о спорту и овог Статута као што су : удржење шаховских судија, удружење шаховских тренера, удружење шаховских професионалаца чији је Савез један од суоснивача.

Посредни чланови Савеза су: шахисти, шаховски клубови и градски шаховски савези.

Савез и његови чланови функционишу као јединствен систем шаховског спорта уЦентралној Србији.

Чланови Савеза су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Савезу, у складу са овим Статутом.

Чланови управљају Савезом преко својих изабраних представника у органима Савеза, у складу са овим Статутом.

.

9 Савез води Књигу чланова, у складу са Законом о спорту, укључујући и податке о њиховом праву управљања Савезом.

Члан 17.

Чланови Савеза – непосредни и придружени у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја и остварују друге циљеве и задатке у оквирима надлежности које су им додељене општим актима и одлукама Савеза.

Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим статутима, у складу са законом и општим актима Савеза.

Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 28) и чл. 6. ст. 2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Савеза (непосредни, придружени и посредни чланови).

Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са Статутом и општим актима Савеза, а у супротном су неважећи.

У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта члана Савеза са одредбом Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта Савеза.

Чланство у Савезу не може се преносити.

Чланови Савеза су обавезни да дисциплински казне лице из своје надлежности у случајевима непоштовања обавеза из овог Статута.

Територијални шаховски савези и шаховски клубови су обавезни да се учлане и региструју код одговарајућег подручног територијалнoг спортског савеза, према свом седишту.

Територијални шаховски савези чланови Савеза обавезни су да приме у чланство шаховске организације са своје територије у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева за пријем у чланство, ако је њихов статут у складу са статутом Савеза и члана Савеза.

Територијални шаховски савези могу се основати и обављати спортске активности и делатности ако на подручју за које су основани има најмање три регистроване шаховске спортске организације.

Начин учлањивања

Члан 18.

Молба за пријем у чланство Савеза подноси се у писаној форми Управном одбору Савеза.

Уз молбу за пријем у чланство прилаже се: одлука, односно изјава о удруживању у Савез, копија свог статута, копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа, попуњен упитник за Књигу чланова, изјава о прихватању Статута и општих аката Савеза, списак чланова, докази о испуњености других услова за пријем у чланство у складу са овим Статутом.

10 О пријему у чланство Савеза одлучује Управни одбор Савеза, у року од три месеца од дана подношења уредне молбе.

Молба за пријем у чланство може се одбити само уколико подносилац молбе не испуњава услове из члана 20. овог Статута.

У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети жалбу Сталном спортском арбитражном суду при Спортском савезу Србије, чија одлука је коначна.

У случају да је прихваћена молба за пријем у чланство, подносилац молбе је дужан да уплати Савезу уписнину одређену одлуком Управног одбора Савеза и годишњу чланарину, у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Савезу. Права члана Савеза се почињу остваривати од дана уплате уписнине и чланарине.

Права и обавезе чланова

Члан 19.

Члан има право да:

1) покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Савеза;

2) користи помоћ, подршку и услуге Савеза, у мери која не штети интересима других чланова Савеза;

3) остварује увид у рад Савеза и његових органа;

4) учествују у активностима Савеза;

5) добије информације потребне за остваривање чланских права;

6) управља пословима Савеза (право гласа у Скупштини) у складу са овим Статутом;

7) преко својих представника у органима Савеза дају своје предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључка и др. и да траже интервенцију Савеза код надлежних спортских и државних органа ради заштите интереса шаха у Србији;

8) буде биран у органе Савеза (физичка лица), у складу са овим Статутом Члан је дужан да:

1) сарађује са другим члановима Савеза и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе;

2) учествује у активностима Савеза и раду органа Савеза;

3) редовно измирује своје финансијске обавезе према Савезу;

4) дају Савезу податке и информације које Савез од њих тражи ради обављања Законом и Статутом предвиђених послова и задатака;

5) испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Савеза и другим општим актима Савеза;

6) у потпуности поштује сва своја општа акта;

7) извршава правноснажне одлуке органа Савеза и надлежне Арбитраже;

8) чува спортски дух и углед Савеза;

9) обезбеди јавност свог рада, у складу са законом и својим статутом;

11 10) објективно информише чланство и јавност преко свог интернет сајта (странице) о: основним подацима о организацији (назив, седиште, правна форма, органи, кратак историјат, чланство у националним и међународним асоцијацијама); свом раду (седнице органа, међународна сарадња и др.); реализацији програма који се финансирају из јавних прихода; спортским резултатима; усвојеним општим актима и спортским правилима (обавезно се објављују у целости).

11) усагласи свој статут и друга општа акта са Статутом и општим актима Савеза;

12) без одлагања (а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, односно доношења одлуке) обавести Савез о изменама свог статута, уз достављање примерка статута, одржаној Скупштини и избору органа и лица овлашћеног за заступање;

13) обезбеди у оквирима своје надлежности да се деца не излажу спортским активностима и физичким вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и моторички развој или образовање.

Општим актима чланова Савеза мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку органа чланова Савеза којом је одлучивано о правима и обавезама чланова Савеза, осим ако је за доношење одлуке надлежан Стални спортски арбитражни суд при Спортском савезу Србије.

Начин учествовања у раду и одлучивању Члан 20.

Члан учествује у раду Савеза и у одлучивању у органима Савеза преко својих представника.

Лице које представља члана Савеза, ако није у питању заступник члана Савеза, мора да поседује писмено овлашћење оверено печатом члана Савеза и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана Савеза, ако овим Статутом није другачије одређено.

Књига чланова и друге евиденције Члан 21.

Савез и чланови Савеза воде евиденције својих чланова (књига чланова), и друге базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.

Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у националне евиденције, у складу са Законом о спорту.

Одлуке органа Савеза обавезно се уносе у Књигу одлука органа Савеза, с тим да се одлуке могу заводити и уписивати и у деловодни протокол.

Престанак чланства

Члан 22.

Чланство искључењем.

у

Савеза

гаси

се престанком

рада,

иступањем

или

12 Престанак рада члана Савеза утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа којом је члан брисан из одговарајућег регистра.

Од покретања поступка ликвидацији или стечаја па до престанка рада, члану Савеза су суспендована права и обавезе у Савезу.

Иступање из Савеза могуће је само на основу писмене изјаве члана Савеза о иступању из Савеза, дате на основу пуноважне одлуке надлежног органа члана Савеза, уз отказни рок од три месеца.

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Савеза на измирење заосталих финансијских обавеза.

Престанком својства члана Савеза престаје и мандат представницима члана у органима и радним телима Савеза.

Престанком својства члана Савеза престаје и право учешћа у активностима у организацији Савеза.

Члан 23. Искључење члана Савеза могуће је ако:

1) својим активностима теже штети угледу Савеза;

2) грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза;

3) својим радом, актима или организацијом крши законске обавезе, Статут и друге опште акте Савеза или своја општа акта;

4) престане да испуњава услове за пријем у чланство.

У случајевима из става 1. овог члана, Управни одбор је дужан да члана Савеза писаним путем упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави могућност да се у року од две недеље изјасни о приговорима на његов рад.

Управни одбор пре доношења одлуке о искључењу, а након истека рока из става 2. овог члана, оставља члану Савеза писаним путем примерени рок за отклањање недостатака из става 1. овог члана, али не дужи од два месеца.

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Савеза већином од укупног броја чланова и писано је саопштава члану Савеза.

Одлука о искључењу мора бити образложена.

Управни одбор Савеза може у случајевима из става 1. овог члана донети, већином од укупног броја чланова Управног одбора, када за то постоје оправдани разлози, одлуку о привременој суспензији чланства у Савезу до окончања поступка из ст. 2-4. овог члана, али не дуже од шест месеци.

Против одлуке о суспензији, односно искључењу, члан Савеза може поднети жалбу Арбитражном суду, чија одлука је коначна. До доношења коначне одлуке Арбитражног суда, права члана Савеза су суспендована.

Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство, без потребе доношења одлуке о искључењу.

13 Дисциплинска одговорност

Члан 24.

Лица у надлежности Савеза која намерно или из нехата (непажње) поступе супротно Статуту и другим општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица Савеза или повреде углед Савеза могу дисциплински одговарати и бити им изречене следеће дисциплинске мере:

1) опоменом;

2) јавном опоменом

3) суспензијом;

4) забраном обављања дужности у Савезу, на одређено или неодређено време;

5) суспензијом за одређен број такмичења, на одређено или неодређено време;

6) новчаном казном;

7) поништењем резултата такмичења, односно одређеног шаховског меча (партије);

8) налагањем да се понови такмичење, односно шаховски меч;

9) одузимање поена;

10) забрана трансфера шахиста;

11) одузимање награда;

12) искључењем из Савеза;

13) друге мере утврђене Дисциплинским правилником Савеза.

Управни одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске органе, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.

У једном дисциплинском предмету могуће је истовремено изрицање више дисциплинских мера.

Члан 25.

Ниједан члан Савеза не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне последице због коришћење својих права утврђених законом, општим актима Савеза и општим актима члана Савеза.

Члан 26.

Члану Савеза могу се изрећи дисциплинске санкције у складу са законом, Статутом и општим актима Савеза, с тим да му не може бити изречена казна (мера) за дисциплински прекршај за који није крив и који пре него што је учињен није био општим актом Савеза утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана казна, ако законом није друкчије одређено.

Члан Савеза има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и са што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену одлуку и жалбу.

14 IV

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ Члан 27.

Савезом управљају чланови преко својих изабраних представника у органима Савеза, на начин одређен овим Статутом.

Члан 28.

Органи Савеза су:

1) Скупштина;

2) Управни одбор;

3) Надзорни одбор;

4) Председник Савеза;

5) Председник Скупштине;

6) Потпредседник Скупштине;

7) Секретар.

Мандат чланова органа Савеза траје четири године, ако овим Статутом није другачије одређено.

У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, односно нови чланови органа, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа, ако законом или овим Статутом није другачије утврђено.

Члан ограна Савеза може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама Савеза и чланова Савеза.

Чланови Управног одбора Савеза, укључујући и заступника и ликвидационог управника не могу бити следећа лица:

1) заступник и ликвидациони управник, шаховских спортских организација (клубова), територијалних шаховских савеза и других шаховских удружења и савеза који су непосредни или посредни чланови Савеза;

2) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке;

3) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици;

4) спортски посредници у шаху;

5) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;

6) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности;

15 7) спортски инспектори.

У Савезу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.

Председник и секретар Савеза не могу бити чланови управе, председници или заступници друге организације у области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, Параолимпијског комитета Србије, Републичког завода и Покрајинског завода,.

Члан 29.

Чланови органа Савеза имају посебне дужности према Савезу у погледу дужности пажње, дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес, дужности избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности поштовања забране конкуренције.

Уговор између члана органа Савеза, односно заступника и Савеза може да се закључи по одобрењу Управног одбора Савеза.

На посебне дужности према Савезу из става 1. овог члана и последице повреде тих дужности сходно се примењују одредбе о посебним дужностима према друштву закона којим је уређен рад привредних друштава и закона којим је уређена правна заштита пословне тајне, ако Законом о спорту није друкчије прописано.

Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза кад се одлучује :

1) покретању спора или одустајању од спора против њега;

2) одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;

3) његовој одговорности или разрешењу.

Члан органа Савеза нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим или на то да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

1. Скупштина

1.1 Састав, избор и мандат

Члан 30. Скупштина је највиши орган Савеза. Скупштину сачињава:

1) по 2 представника непосредних чланова

2) по 1 представник придружених чланова;

3) по 1 представника Прве мушке и женске лиге( сениорско такмичење највишег ранга Централне Србије) Централне Србије који су у

16 години одржавања скупштине чланови тих лига са стаусом до 31.12 текуће године 4) по 1 представника Прве мушке и женске лиге( национална сениорско такмичење највишег рангаСрбије) Србије који су у години одржавања скупштине чланови тих лига са стаусом до 31.12 текуће године Представник придруженог члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник или друго лице на основу писаног пуномоћја овереног печатом члана Савеза и потписаном од стране заступника члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине. Уколико члан Савеза има више заступника онда се заступником сматра онај заступник који има вишу функцију у члану Савеза.

Представници редовних чланова Савеза бирају се у складу са статутом редовног члана Савеза.

1.2. Редовна Скупштина

Члан 31.

Редовна седница Скупштине сазива се једанпут годишње ради усвајања финансијског и ревизорског извештаја и извештајао пословању Савеза, ако овим статутом није другачије утврђено.

Члану Скупштине шаље се писмени позив за седницу Скупштине, са дневним редом, по правилу, најмање 15 дана пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље препорученим писмом на последњу познату поштанску адресу, и рок од 15 дана се рачуна од датума означеног на поштанском штамбиљу. Члану Скупштине који у складу са Законом о спорту има интернет сајт и електронску пошту, позив за седницу се може послати и електронском поштом.

Члан Савеза, односно члан Скупштине може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније пет дана пре одржавања Скупштине.

Председник Скупштине најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Савеза.

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују председавајући Скупштине и записничар.

На почетку седнице Скупштине, председник Скупштине утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.

Изборна редовна седница Скупштине на којој се бирају председник Савеза, Управни одбор и Надзорни одбор сазива се сваке четири године, најкасније пре истека мандата председнику Савеза, ако овим Статутом није друкчије утврђено.

Рад Скупштине Савеза ближе се уређује Пословником о раду.

17 1.3. Ванредна Скупштина

Члан 32.

Председник Скупштине може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Савеза захтевају.

Председник Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено тражи, уз предлагање дневног реда, Управни одбор, или једна трећине чланова Скупштине, а ако Председник Скупштине не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати они чланови Скупштине, односно онај орган Савеза који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање скупштине Савеза, с тим да између подношења уредног захтева за одржавање скупштине и одржавања скупштине Савеза не сме да протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога болести или службене одсутности у иностранству Председника Скупштине, рокови за сазивање и одржавање скупштине могу бити и двоструко дужи.

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима Савеза са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.

На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине.

На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.

Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

Ако је на ванредној Скупштини гласано о поверењу, односно разрешењу органа Савеза и предлог не буде прихваћен, сазивање нове ванредне Скупштине се не може тражити из истих разлога следећих годину дана.

1. 4. Надлежности Скупштине

Члан 33.

Скупштина:

1) разматра, доноси и усваја:

a) Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Савеза; б) годишње извештаје о раду Савеза и његових органа; в) финансијске извештаје; г) одлуку о престанку рада Савеза; д) одлуку о статусним променама; ђ) одлуку о годишњем програму рада Савеза; е) кодекс понашања чланова Савеза; ж) одлуку о удруживању у савеза;

18 з) одлуке по жалбама на одлуке Управног одбора Савеза, уколико за решавање по жалби није надлежан Стални спортски арбитражни суд при Спортском савезу Србије у складу са овим Статутом; и) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом; ј) извештаје о реализацији програма који се финансира из јавних средстава; к) оквирни четворогодишњи програм развоја шаха, у складу са Законом о спорту.

2) бира и разрешава

a) Председника и потпредседника Скупштине,

b) Председника, потпредседника и чланове Управног одбора, в) чланове Надзорног одбора.

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.

1. 5. Одлучивање Скупштине

Члан 34.

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина од укупног броја чланова Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова, осим у случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних делегата.

Чланови Управног одбора и Надзорног одбора не могу бити чланови Скупштине, осим редовне изборне Скупштине.

Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.

Одлука Скупштине о усвајању и изменама и допунама статута, доноси се већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.

Одлука скупштине о статусним променама и престанку Савеза доноси се двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине.

Већина за доношење одлуке из става 1. овог члана рачуна се у односу на оне који су гласали ЗА или ПРОТИВ усвајања одлуке (уздржани гласови се не рачунају).

Члан 35.

Председник и потпредседник Скупштине Савеза бирају се из реда чланова Скупштине, на предлог најмање седам чланова Скупштине.

Председник и потпредседник Скупштине Савеза имају права и дужности утврђене овим Статутом и Пословником о раду Скупштине Савеза.

19 На избор и престанак мандата председника и потпредседника Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о избору и престанку мандата председника и потпредседника Савеза, ако овим Статутом није другачије утврђено.

2. Управни одбор

2.1. Састав

Члан 36.

Управни одбор чине:

1) Председник Савеза, који је истовремено и председник Управног одбора;

2) Потпредседник Савеза, који је истовремено и потпредседник Управног одбора;

3) По 1 представник сваког непосредних чланова

4) По 1 представник сваког придружених чланова

5) 2 представника по избору председника Секретар Савеза учествује у раду Управног одбора без права гласа.

Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог:

1) Председника Савеза – 2 члана и потпредседника Савеза;

2) Придружених чланова Савеза – 1 члана.

3) Непосредних чланова- по 1 члан

Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Савеза. Најмање два члана Управног одбора морају бити жене.

Чланови Управног одбора не могу бити из истог шаховског клуба. Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком чланства у Савезу члана Савеза чијом надлежношћу је био обухваћен у тренутку избора. Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном одбору.

Уколико превремено престане мандат неком од чланова Управног одбора, услед смрти, оставке или престанка чланства у Савезу, нови члан се бира на првој наредног седници Скупштине, с тим да мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова.

Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова.

2.2. Надлежности Управног Одбора

Члан 37.

Управни одбор:

1) одлучује о текућем пословању Савеза;

20 2)

3)

4)

5)

предлаже Скупштини финансијске извештаје; разматра поднете финансијске, ревизорске извештаје о раду Савеза и његових органа; усваја финансијски план; усваја спортска правила и друга општа акта Савеза потребна за остваривање циљева Савеза, која нису у изричитој надлежности Скупштине;

и

годишње

6) утврђује предлог промена Статута и утврђује пречишћен текст Статута;

7) утврђује предлог одлуке о статусним променама;

8) управља имовином Савеза;

9) утврђује висину чланарине и такси;

10) извршава одлуке и закључке Скупштине;

11) утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Савезу, на предлог Председника Савеза;

12) утврђује зараде запослених у Савезу, на предлог председника Савеза;

13) обезбеђује средства за рад Савеза;

14) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине Савеза;

15) именује представнике Савеза у међународним и националним савезима и другим организацијама;

16) утврђује награде и признања Савеза организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања;

17) одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту обављања активности и делатности и заступнику;

18) утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима;

19) одобрава правне послове у случају сукоба интереса;

20) одлучује о покретању спора или одустајању од њега;

21) одлучује о формирању спортског кампа, плану, начину рада и обезбеђивању средстава;

22) предлаже програме Савеза који ће се финансирати из јавних прихода, у складу са Законом о спорту;

23) именује секретара Савеза на предлог председника Савеза;

24) утврђује листу шаховских судија за шаховска такмичења у ингеренцији Савеза;

25) обавља све друге активности везане за остваривање циљева Савеза које су на основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, у изричитој надлежности других органа Савеза. За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбора може образовати комисије и радна тела или именовати поједина лица.

21 Одлуком о образовању комисије или радног тела, односно именовању лица утврђује се њихов делокруг рада, односно састав.

Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Одбор за хитна питања и из свог састава именовати чланове тог одбора. Одбор за хитна питања решава хитна питања из надлежности Управног одбора између две седнице, осим усвајања општих аката и одлучивања о финансијским питањима, с тим да се одлуке подносе првој наредној седници Управног одбора на потврду.

Рад Управног одбора и Одбора за хитна питања ближе се регулише Пословником о раду.

2.3. Седнице Управног одбора

Члан 38.

Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива председник Савеза, а у случају његове спречености потпредседник Савеза.

Седнице Управног одбора одржавају се, по правилу, најмање једном у три месеца.

Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, председник Савеза, односно потпредседник Савеза који га замењује ће, у хитним случајевима, одмах сазвати нову седницу која ће се одржати најкасније у року од три дана са истим дневним редом и без поновног слања материјала за седницу.

Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова, ако овим Статутом није другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника Савеза.

Управни одбор одлучује о доношењу општих аката, утврђивању предлога Статута, усвајању финансијског плана, избору генералног секретара, националног селектора и директора репрезентације већином од укупног броја чланова Управног одбора.

Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Савеза пуноважна је само уз сагласност Скупштине Савеза.

Чланови Управног одбора приликом одлучивања нису везани обавезама према својим организацијама нити могу примати од њих упутства, и дужни су да штите интересе Савеза као целине и заступају одлуке Скупштине и Управног одбора Савеза.

Управни одбор може, у складу са пословником да одлучује у хитним питањима, осим усвајања општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских средстава комуникација (тзв. електронска седница).

3. Надзорни одбор

Члан 39.

Надзорни одбор је надзорни орган Савеза законитости рада и финансијског пословања финансијских извештаја.

који врши Савеза и

контролу годишњих

22 Надзорни одбор има три члана.

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и Скупштине Савеза.

Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања извештаја о раду.

Члан 40.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Чланови надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату.

Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.

Члан 41.

Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о рачуноводству и ревизији

4. Председник Савеза

Члан 42.

Председника Савеза бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног избора, из реда истакнутих спортских радника, спортиста и спортских стручњака.

Кандидата за председника Савеза може да предложи најмање 1/3 чланова Скупштине, с тим да један члан Скупштине може да предложи само једног кандидата за председника. Кандидатура се подноси писмено најкасније три недеље пре одржавања Изборне Скупштине.

Кандидати за председника Савеза дужни су да најмање седам дана пре седници изборне Скупштине Савеза доставе Савезу свој програм рада, који се објављује на Интернет сајту Савеза.

Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.

Уколико при избору председника Савеза у првом круга гласања ни један кандидат не добије потребан број гласова за избор одређен Статутом Савеза, приступа се другом кругу гласања, за два кандидата који су имали највећи број гласова, а ако су на листи била само два кандидата, поступак гласања спроводи се поновним гласањем о избору између та два кандидата. Уколико ни у другом гласању није изабран председник Савеза, приступа се трећем кругу гласања, за кандидата који је имао највећи број гласова, а ако се ни тада не изабере председник Савеза, поступак избора се наставља поновним предлагањем кандидата у складу са ставом 2. овог члана. Поступак предлагања кандидата ће се поновити и ако је на листи за избор председника био само један кандидат који није добио потребан број гласова.

23 У случају да Скупштина Савеза не усвоји годишњи извештај о раду Савеза или извештај о финансијском пословању Савеза, сматра се да је председник Савеза разрешен.

Председнику Савеза престаје функција пре истека времена на коју је изабран смрћу, оставком или разрешењем.

Председник Савеза може у свако доба дати оставку Савезу писаним путем. Оставка производи дејство у односу на Савез даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум. Оставка се региструје у складу са законом којим је уређен поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Скупштина може да разреши председника Савеза и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога, на предлог Управног одбора или једне трећине чланова Скупштине.

Уколико председник Савеза умре, поднесе оставку или буде разрешен, његове послове преузима потпредседник Савеза, а председник Скупштине Савеза је дужан да сазове ванредну изборну Скупштину на којој ће се изабрати нови председник Савеза, која ће се одржати најкасније три месеца од дана смрти, подношења оставке, односно разрешења председника Савеза.

У случају престанка мандата председнику Савеза пре рока на који је изабран, мандат новоизабраног председника Савеза траје до истека мандата чланова Управног одбора Савеза.

Одредбе овог члана о престанку мандата председнику Савеза сходно се примењују и на престанак мандата потпредседника Свеза.

Члан 43. Председник Савеза обавља следеће послове:

1) представља и заступа Савез;

2) сазива седнице и руководи радом Управног одбора;

3) брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине;

4) брине о извршавању одлука и закључака Управног одбора;

5) потписује одлуке и друга акта које доноси Управни одбор;

6) подноси Скупштини годишњи извештај о раду Савеза, који обухвата и његов рад и рад Управног одбора;

7) припрема седнице Управног одбора;

8) сарађује са Председником Скупштине у припреми седница Скупштине;

9) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза;

10) одговара за законитост рада Савеза;

11) финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Савеза;

12) одлучује о појединачни правима, обавезама и одговорностима запослених у Савезу;

24 13) одобрава службена путовања у иностранство, у складу са одлукама Управног одбора;

14) предлаже општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радни места у Савезу;

15) именује и одређује накнаду стручним саветницима Савеза;

16) обавља друге послове одређене законом за заступника Савеза, овим Статутом и општим актима Савеза.

Члан Управног одбора кога овласти председник Савеза или сам Управни одбор у случају немогућности да овлашћење да Председник Савеза, замењује председника у свим правима и обавезама за време његовог одсуства уколико је истовремено одсутан и потпредседник Савеза.

Председник Савеза може део својих овлашћења и дужности пренети на потпредседника Савеза и генералног секретара Савеза.

Члан 44.

Председник Савеза је дужан да информише органе Савеза о активностима и делатностима Савеза и његовом финансијском пословању.

Уколико орган Савеза, односно најмање 5 чланова Савеза то захтева, уз навођење разлога, добијање података из става 1. овог члана, председник Савеза је дужан да им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Члан 45.

Лица која су својим радом у спорту Републике Србије то заслужили Скупштина може прогласити почасним председником Савеза.

Почасни председник Савеза може да учествује у раду Скупштине и Управног одбора Савеза, без права гласа,.

5. Секретар

Члан 46.

Секретар Савеза:

1) организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима мере за унапређење тих послова;

2) стара се о припремама седница органа Савеза и о извршавању одлука и других аката тих органа;

3) стара се о вођењу записника са седница органа Савеза;

4) одобрава службена путовања у земљи;

5) обавља послове које на њега пренесе Председник Савеза и Управни одбор Савеза;

6) учествује у раду органа Савеза, без права гласа;

7) обавља друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Савеза.

Секретар обавља своју функцију професионално или аматерски, у складу са одлуком Управног одбора Савеза.

25 Секретар за свој рад одговара Управном одбору и председнику Савеза.

Секретар се именује на период од 4 године, уз могућност поновног именовања.

секретар може бити финансијски налогодавац за реализацију финансијског плана Савеза по овлашћењу председника Савеза.

У случају одсутности или спречености секретара, замењује га лице које одреди председник Савеза.

секретару престаје функција пре истека времена на коју је изабран смрћу, оставком или разрешењем.

У случајевима утврђеним овим Статутом када мандат секретара Савеза престане пре истека мандата, Управни одбор може на предлог председника Савеза именовати вршиоца дужности секретара из реда чланова органа и радних тела Савеза, до именовања новог генералног секретара, али не дужи од 6 месеци. Вршилац дужности има сва овлашћења секретара Савеза у складу са законом и овим Статутом.

7. Сукоб интереса и забрана конкуренције Члан 47.

Уговор између чланова органа Савеза и Савеза може да се закључи по одобрењу Управног одбора Савеза. Уговор са председником Савеза потписује председник Скупштине.

У случају сукоба интереса између Савеза и председника Савеза, Савез заступа потпредседник Савеза.

Члан 48.

Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.

Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана застарева у року од десет година од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета спортском удружењу.

Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Савеза подићи скупштина Савеза, Управни одбор Савеза, заступници Савеза, Надзорни одбор или чланови који чине 5% од укупног броја чланова Савеза, Спортски савез Србије и државни јавни правобранилац. Одлуком Управног одбора Савеза може се одредити посебни заступник Савеза за поступак за накнаду штете.

Остварена накнада штете припада Савезу, а лице које је поднело тужбу има право на накнаду трошкова за вођење спора.

26 Одлукама органа Савеза не може се условити или забранити могућност подношења тужбе за накнаду штете.

Одредбе ст. 1− 6. овог члана сходно се примењују и на радње заступника, заступника огранка Савеза, ликвидационог управника и стечајног управника којима је проузрокована штета Савезу.

V

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА Члан 49.

Облици организовања и рада у Савезу су савети, комисије, селектори, одбори, секције, канцеларије, специјализовани сервиси и др.

Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада у Савезу уређује се одговарајућим општим актима, која доноси Управни одбор.

Члан 50.

Савез има следеће стална радна тела и службена лица:

 Дисциплински суд и Дисциплински тужилац;  Такмичарска комисија;  Стручни одбор;  Комисија за кадетски и омладински шах  Комисија за женски шах  Послове које је обављала судијска комисија савез поверава удружењу шаховских судије Централне Србије који је придружени члан Савеза Надлежности и рад комисија ближе се уређују одговарајућим општим актима Савеза и одлукама Управног одбора.

Члан 51.

Комисије чине, ако овим Статутом није другачије одређено:

 председник комисије кога именује и разрешава Управни одбор Савеза,  два до четири члана комисије које именује и разрешава Управни одбор Савеза на предлог председника комисије.

Мандат председника и чланова комисије траје две године.

1. Дисциплински суд и дисциплински тужилац Члан 52.

Дисциплински суд Савеза је независни, казнени орган савеза који одлучује о прекршајима утврђеним Дисциплинским правилником и другим општим актима Савеза, од стране лица у надлежности Савеза.

27 Члан 53.

Дисциплински суд чине председник и двојица судија, које бира и разрешава Управни одбор на период од 4 године, већином од укупног броја чланова.

За дисциплинског судију може бити изабрано лице које је дипломирани правник и које није делегат у Скупштини, члан Управног одбора, арбитар Арбитражног суда.

Уколико дисциплински судија буде изабран на неку од претходно наведених функција, функција дисциплинског судије му престаје даном избора.

Члан 54.

Дисциплински суд одлучује искључиво на основу Дисциплинског правилника и других општих аката савеза.

Дисциплински суд своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја судија. Дисциплинска одлука доноси се у писменој форми и мора бити образложена.

Против одлука Дисциплинског суда допуштена је жалба Сталном спортском арбитражном суду при Спортском савезу Србије у року од 15 дана од дана уручења одлуке.

У поступку пред Дисциплинским судом јавност је, по правилу, искључена.

Организација и рад Дисциплинског суда ближе се уређује Дисциплинским правилником Савеза.

Дисциплински суд покреће дисциплински поступак на основу дисциплинске тужбе коју могу поднети дисциплински тужилац и лица у надлежности Савеза.

При подношењу дисциплинске тужбе плаћа се такса у висини утврђеној одлуком Управног одбора Савеза. Такса се не плаћа када дисциплинску тужбу подноси дисциплински тужилац.

Члан 55.

Дисциплински тужилац је орган савеза надлежан за подношење дисциплинских тужби, по службеној дужности, Дисциплинском суду против лица у надлежности Савеза која су начинила дисциплински прекршај.

За дисциплинског тужиоца може бити именовано лице које испуњава услове утврђене за дисциплинског судију.

Дисциплински тужилац подноси дисциплинску тужбу на сопствену иницијативу или на основу дисциплинске пријаве неког лица у надлежности Савеза.

Такмичарска комисија

Члан 56.

Такмичарска комисија је стално стручно тело које је за свој рад одговорно Управном одбору Савеза.

28 Такмичарску комисију чини Председник и 4 члана, које предлаже Председник Савеза водећи рачуна о равномерној заступљености мушких и женских прволигашких шаховских клубова.

Надлежности и рад Такмичарске комисије ближе се регулише спортским правилима Савеза којим се уређује систем и правила шаховских такмичења.

Члан 57.

Такмичарска комисија ради у седници и заузима ставове и доноси одлуке из свог делокруга већином присутних чланова.

Председник такмичарске комисије мора поседовати активно знање енглеског језика, уз знање употребе електронске комуникације.

Такмичарску комисију сазива Председник такмичарске комисије по потреби или на захтев председника Савеза и генералног секретара Савеза.

Мандат председника и чланова Такмичарске комисије је четири године са правом поновног избора.

Члан 58.

Такмичарска комисија:

 Сачињава предлог система такмичења и његових промена;  Саставља и предлаже пропозиције такмичења;  Саставља предлог календара такмичења и његове промене;  спроводи такмичења у ингеренцији Савеза и именује службена лица,

осим шаховских судија;  предлаже модел организације такмичења у ингеренцији Савеза;  Стара се о тачној евиденцији резултата такмичења;  Саставља и предлаже спортска правила везане за шаховска

такмичења;  Обавља и друге послове у складу са спортским правилима Савеза и

одлукама Управног одбора.

3. Стручни одбор

Члан 59.

Стручни одбор има председника и четири члана, које именује Управни одбор Савеза из реда афирмисаних шаховских спортских стручњака и шахиста.

Надлежности и рад Одбора шаховских судија ближе се регулише спортским правилима Савеза којим се уређује обављање стручног рада у организацијама у области шаха у Републици Србији.

Председник Стручног одбора мора поседовати активно знање енглеског језика, уз знање употребе електронске комуникације.

Стручни одбор обавља следеће послове:

– предлаже програме развоја шаха,

29 – предлаже планове и програме рада са шаховским репрезентацијама и појединцима који наступају на званичним такмичењима ФИДЕ и ЕЦУ,

– утврђује предлоге одлука о систему такмичења на националном нивоу,

– даје мишљење о предлогу календара за такмичења у ингеренцији Савеза,

– предлаже кандидате за избор тренера и селектора репрезентације,

– разматра извештаје о раду националног тренера и селектора репрезентације,

– ради и друге послове по захтеву Управног одбора, коме и одговара за свој рад.

VI

СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА Члан 60.

За обављање стручних, административних и помоћних послова, Савез може имати Стручну службу.

Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Савеза може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима.

Стручна служба Савеза обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других аката органа Савеза и облика организовања и рада у Савезу; припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих и других аката Савеза; организује активности и извршава послове из делатности Савеза и обавља друге послове које јој наложи Скупштина, Управни одбор или председник Управног одбора Савеза.

У обављању својих послова Стручна служба Савеза сарађује са стручним службама чланова Савеза.

Пословима Стручне службе Савеза руководи секретар Савеза.

Лица ангажована у Стручној службе Савеза, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу у Савезу.

VII

ИМОВИНА И СРЕДСТВА

Члан 61.

Савез стиче средства за постизање својих циљева из:

1) уписнине;

2) чланарине;

3) такси за регистрацију и издавање дозвола (лиценци);

4) прихода од сопствених активности;

5) спонзорства;

6) донаторства;

7) јавних прихода;

8) непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;

30 9) прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Савез оснивач или суоснивач;

10) других извора, у складу са законом.

Објекти и средства којима располаже и која стекне Савез представљају његову имовину.

Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. Председник Савеза и генерални секретар Савеза су финансијски налогодавци за располагање средствима Савеза.

Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор Савеза.

Савез има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.

Добит коју Савез оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева Савеза.

Члан 62.

Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.

Савез може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту.

Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима Савеза, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Савеза.

VIII

ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА

Члан 63.

Рад Савеза је јаван, у складу са законом и овим Статутом.

Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа Савеза, објављивањем одлука органа Савеза и благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова Савеза о активностима Савеза.

Органи Савеза могу обезбедити јавност рада и тако што ће одлучити да се одлуке, информације и акти Савеза и органа Савеза достављају члановима Савеза искључиво путем електронске поште.

Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Савезу и актуелним дешавањима у члановима Савеза, путем средстава јавног информисања, конференција за штампу или издавањем посебних информација и билтена.

Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је за њихову тачност.

Ставове Савеза, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани функционери Савеза.

Савез објављује финансијске и ревизорске извештаја на интернет страници Агенције за привредне регистре, у складу са Законом о спорту.

31 У случају када се делатност Савез финансира у претежном делу из јавних прихода, Савез обезбеђује остваривање права на приступ информација од јавног значаја, укључујући о објављивање информатора о раду, у складу са законом којим је уређен слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на обезбеђење јавности рада код чланова Савеза.

Управни одбор утврђује шта се сматра пословном тајном, у складу са законом.

Савез има Интернет сајт (страницу). Интернет презентација Савеза је службено гласило Савеза.

Органи и тела Савеза могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

IX

ОПШТА АКТА САВЕЗА

Члан 64.

Општа акта Савеза су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 15 дана пре одржавања Скупштине.

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине.

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја чланова Скупштине.

Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује пословником о раду Скупштине

Општа акта које доноси Управни одбор Савеза усвајају се већином од укупног броја чланова Управног одбора.

Сваки члан и сваки орган Савеза може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Савеза.

Јавна расправа се води само о нацрту Статута Савеза.

Сваки непосредни и придружени члан Савеза има право да добије примерак Статута Савеза.

Члан 65.

Статут и друга општа акта Савеза су спортска правила и непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Савеза (непосредни, придружени и посредни чланови).

Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са Статутом и општим актима Савеза, а у супротном су неважећи.

У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе Статута.

32 У случају несагласности одредбе статута и другог општег акта члана Савеза са одредбом Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта Савеза.

Члан 66.

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Савезу морају бити у складу с општим актом Савеза и законом, а у супротном су ништаве.

Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова Савеза морају бити у складу са законом, Статутом Савеза и статутом члана Савеза, а у супротном су ништаве.

X

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 67.

Стални спортски арбитражни суд при Спортском савез Србије (Арбитража) решава следеће спорове:

1) између Савеза и чланова Савеза као и међусобне спорове лица у ингеренцији Савеза који произилазе из чланства у територијалним шаховским савезима;

2) између Савеза и других националних спортских савеза у вези остваривања чланских права и обавеза;

3) као првостепена и коначна инстанца за арбитражно решавање спорова код Савеза или члана Савеза утврђених Статутом или општим актом Савеза или члана Савеза;

4) као другостепена коначна жалбена инстанца поводом првостепених одлука органа и радних тела Савеза, ако овим статутом није другачије изричито одређено;

5) као коначна инстанца за утврђивање ништавости правноснажних одлука Савеза или члана Савеза које су донете супротно закону, статути или општим актом Савеза, односно члана Савеза;

6) као првостепена и коначна инстанца за утврђивања ништавости одредбе или општег акта Савеза због несагласности са Статутом Савеза.

7) као првостепена и коначна инстанца за арбитражно решавање спорова подобних за арбитражу – спорова о правима којима странке (лица у надлежности Савеза) слободно располажу.

Арбитража решава спорове из става 1. овог члана у складу са Законом о спорту, Статутом Спортског савеза Србије и општим актом Спортског савеза Србије којим је уређен рад Арбитраже.

Спор пред Арбитражом хитан је.

Чланови Савеза и друга лица у ингеренцији Савеза, дужна су: да пруже Арбитражи помоћ у раду; да не ометају и не утичу на арбитражни поступак и његов исход; да на захтев Арбитраже доставе информације и исправе којима располажу; да се одазову позиву Арбитраже за учешће у

33 поступку; да поштују и извршавају одлуке Арбитраже; и не смеју у јавности омаловажавати Арбитражну или њене одлуке.

Кршење обавеза из претходног става представља тежи дисциплински прекршај.

Члан Савеза који не изврши коначну одлуку Арбитраже суспендовано је чланство у Савезу даном истека рока за испуњење одлуке, све до извршења одлуке Арбитраже члану Савеза престаје чланство у Савезу даном истека двоструког рока за испуњење одлуке Арбитраже.

Сви уговори које међусобно закључују лица која су у ингеренцији Савеза, односно којима се регулишу питања обухваћена ингеренцијом Савеза обавезно садрже арбитражну клаузулу којом се утврђује надлежност Арбитраже, у складу са Статутом Спортског Савеза Србије, за решавање свих спорова који би проистекли из уговора на који се односи арбитражна клаузула.

Сва лица у ингеренцији Савеза обавезна су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у питањима која су у надлежности Арбитраже.

Општим актом Савеза, односно члана Савеза не може бити ускраћено право подношења тужбе или жалбе Арбитражном суду на одлуку којом је одлучено о праву, обавези или одговорности лица у надлежности Савеза.

Члан 68.

Одлука Арбитраже је коначна и обавезујућа за све учеснике спора. Арбитражни суд одлучује о споровима из члана 76. ст. 1. овог Статута:

1) ако странке изричито уговоре њену надлежност;

2) ако је арбитражна клаузула (одредба о надлежности арбитраже) садржана у општем акту Савеза или члана Савеза;

3) ако је арбитражна клаузула садржана у приступници за пријем у чланство Савеза или члана Савеза, посебној изјави датој приликом пријема у чланство Савеза или члана Савеза, захтеву за регистрацију или захтеву за лиценцирање.

Сматра се да је уговор о спортској арбитражи закључен и ако тужилац поднесе тужбу или жалбу Арбитражи, а тужени не приговори надлежности Арбитраже до упуштања у расправљање о предмету спора.

XI

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 69.

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Савеза, на предлог Управног одбора, 2/3 већином од укупног броја чланова Скупштине.

XII

АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан 70.

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.

34 Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије.

Управни одбор Савеза утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

Сви непосредни и посредни чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Савеза и ФИДЕ.

За кршење анти-допинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту, Светским антидопинг кодексом и правилима ФИДЕ.

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

XIII

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗБИРКИ ПОДАТАКА

Члан 71.

Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања докумената, Савез остварује заштиту података о личности и приватности у складу са одредбама Закона о спорту и закона којим се уређује заштита података о личности.

секретар Савеза обавезан је да се стара о томе да подаци о личности не буду достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података уколико организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података.

Обрада нарочито осетљивим података о личности, као и података који се обрађују на основу спортских правила надлежних међународних спортских савеза, условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују, у складу са законом.

Савез прикупља податке из става 1. овог члана од својих чланова.

Подаци из става 1. овог члана чувају се десет година.

XIV

ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 72.

Савез престаје са радом одлуком Скупштине Савеза, донетом 3/4 већином чланова Скупштине, као и другим случајевима утврђеним Законом о спорту.

Поступак гашења Савеза спроводи се у складу са Законом о спорту.

У случају престанка рада Савеза, имовина Савеза прелази на Спортски савез Србије.

XIV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 73.

Општи акти и рад Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута најкасније до 16. фебруара 2017. године.

35 До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности с Законом о спорту или овим Статутом.

Након доношења овог статута сва изабрана лица су дужна да усагласе свој статус са одредбама овог Статута у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 74.

Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о спорту и овим Статутом најкасније до 16. фебруара 2017. године.

Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих Статута са овим Статутом и Законом о спорту доставе Савезу један примерак свог Статута.

Сматра се да су непосредни и посредни чланови Савеза прихватили надлежност Арбитраже у складу са овим Статутом даном ступања на снагу овог Статута.

Члан 75.

Постојећи органи Савеза настављају са радом до истека мандата на који су бирани.

Постојећи чланови Савеза имају статус члана Савеза у складу са овим Статутом.

Члан 76.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Шаховског савеза Централне Србије усвојен 31. 3. 2012 године.

Члан 77.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Савеза и на сајту Шаховског Савеза.

Председник Скупштине _____________________ Обран Ћетковић

36

Изборник